• :
  • :
களத்தில்

உலக நகர்வு || அரசியல் ஆய்வு || Local and international Political analysis || 31/01/2018

உலக நகர்வு || அரசியல் ஆய்வு || Local and international Political analysis || 31/01/2018

உலக நகர்வு || அரசியல் ஆய்வு || Local and international Political analysis || அரசியல் ஆய்வாளர் திரு. வேல் தர்மா | ஊடகவியலாளர் திரு.கோபி ரத்னம் | திரு. ரவிஷங்கர் | நன்றி ILC Tamil| 31/01/2018

* மேலும் சிக்கலாகும் இரண்டு கோடி
 
* இந்தியாவின் சாகர்மாலா
 
* கூட்டமைப்பிற்கு STF பாதுகாப்பு
 
* கூட்டமைப்பை வெல்ல வைக்காவிடில் புதிய அரசியலமைப்பு இல்லை
 
* தீர்வு தராவிடில் சர்வதேசம் தனிநாடு தரும்
 
* முல்லையில் சிங்களக் குடியேற்றம் 
 
* சிரியா போன்றவை பற்றிய கலந்துரையாடல்