மீண்டும் சோதனை நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு உள்ளன...!

மீண்டும் சோதனை நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு உள்ளன...!

மீண்டும் சோதனை நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு உள்ளன...!

Back to wartime : check points for body check & bags put up near public places & hospitals in North aftermath of Easter Sunday attacks on Churches & hotels. Military personnel along with police/STF deployed in main areas.