• :
  • :
களத்தில்

லண்டனில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் தமிழ் மக்களால் முற்றுகை...

லண்டனில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் தமிழ் மக்களால் முற்றுகை...

 இலங்கையின் சுதந்திரநாள் தமிழர்களுக்கு கரிநாள் 04/02/2018 லண்டனில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் தமிழ் மக்களால் முற்றுகை...