• :
  • :
களத்தில்

தமிழினப் படுகொலை நாள் MAY 18 - Scotland

தமிழினப் படுகொலை நாள் MAY 18 - Scotland

தமிழினப் படுகொலை நாள் MAY 18 ( Scotland )

Buchanan street (Space outside Buchanan galleries) ,Glasgow
Date :18/05/2018  [ Friday ]  Time : From 03:30pm- 05:30pm