• :
  • :
களத்தில்

கற்க கசடற : திருக்குறள் தொல்காப்பியம் மற்றும் ஆத்திசூடி போட்டிகள்.

கற்க கசடற : திருக்குறள் தொல்காப்பியம் மற்றும் ஆத்திசூடி போட்டிகள்.

கற்க கசடற 8
திருக்குறள் தொல்காப்பியம் மற்றும் ஆத்திசூடி போட்டிகள்.

Its a Thirukural Potti for children from Under 5 all the way up to 15 years old. It is a competition that has been running successfully for 7 years and this will be the 8th year running.

If you or anyone you know are interested in participating again then please inbox us with an email address and we will send you everything you need.

The competition will take place on 3rd and 4th of February 2018, concluding with Finals on Saturday the 24th of February 2018.

DEADLINE FOR APPLICATIONS TO BE SENT IS 7th JANUARY 2018

For further information regarding the application procedure-
contact

Email: katkakasadara@tyouk.org
Mob: 07427261785
Mob: 07915379101
www.tyouk.org

Thank you
TYOUK team 

விண்ணப்பப் படிவம் | Application Form

திருக்குறள்கள் | Thirukkuralkal

தொல்காப்பியம் | Tholkaapiyam

ஆத்திசூடி(தகர வருக்கம்) | Aathiesoodie


PDF376விண்ணப்பப் படிவம் Application Form.pdf