• :
  • :
களத்தில்

மே18 : தமிழின அழிப்பு நாள் – பேர்ண், சுவிஸ் 18/05/2018

மே18 : தமிழின அழிப்பு நாள் – பேர்ண், சுவிஸ் 18/05/2018

மே18 : தமிழின அழிப்பு நாள் – பேர்ண், சுவிஸ் 18/05/2018

ஈழத்தமிழர் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத வலியாக மாறியதும், 21ம் நூற்றாண்டின் அதியுச்ச இனப் பேரழிப்பு