• :
  • :
களத்தில்

ஊரகப்பேரொளி 2018

ஊரகப்பேரொளி 2018

ஊரகப்பேரொளி 2018

 
ஊரகப்பேரொளி 2018 ஊரகப் பேரொளி தமிழின எழுச்சி.. தமிழின அடையாளம் .. தமிழனின் அடையாளம் … தமிழரின் பண்பாடு சார்ந்து வந்த கலை ..இன்று தரணியில் தலை நிமிர்கிறது ..! தலை வணங்கி வரவேற்போம் தமிழர் நாம்