• :
  • :
களத்தில்

கேணல் பரிதி அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவுவணக்க நிகழ்வும் மாணவர் மதிப்பளித்தல் நிகழ்வும்!

கேணல் பரிதி அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவுவணக்க நிகழ்வும் மாணவர் மதிப்பளித்தல் நிகழ்வும்!

கேணல் பரிதி அவர்களின் 6ஆம் ஆண்டு நினைவுவணக்க நிகழ்வும் மாணவர் மதிப்பளித்தல் நிகழ்வும்!

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு பிரான்சு தமிழ்ப் பெண்கள் அமைப்பு நடாத்தும், கேணல் பரிதி அவர்களின் 6 ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வும் உயர்கல்வியை முடித்து பட்டம் பெறற்
மாணவர்களின் மதிப்பளித்தல் நிகழ்வும் எதிவரும் 02.12.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 15.00 மணிக்கு நந்தயரில் நடைபெற உள்ளது.

அலசல்
அலசல்