நாடற்றவருக்கான உலகக் கோப்பையில் தமிழீழ அணி மோதியது!

நாடற்றவருக்கான உலகக் கோப்பையில் தமிழீழ அணி மோதியது!

நாடற்றவருக்கான உலகக் கோப்பையில் தமிழீழ அணி மோதியது!

 
நாடற்றவர்களுக்கான உலகக் கோப்பை உதைபந்தாட்டம் நேற்றய தினம் நாடற்றவர்களுக்கான உலகக் கோப்பை உதைபந்தாட்டத்தில் பரவா தமிழீழ அணிகள் மோதிக் கொண்டன.