தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2018 சுவிஸ் Luzern

தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2018 சுவிஸ் Luzern

தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2018 சுவிஸ் Luzern

எம் தேசம் காக்க தேசியத்தின் வேலிகளாக நின்று தம்மை ஆகுதியாக்கிய எம் மாவீரச் செல்வங்களின் நினைவுகள் சுமந்து நடைபெற்ற 27வது விளையாட்டுப் போட்டிகள்