img/728x90.jpg
கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் மட்டக்களப்பில் மாவீரர்நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு...!

கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் மட்டக்களப்பில் மாவீரர்நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு...!

கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் மட்டக்களப்பில் மாவீரர்நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு...! தமிழர்களின் இரு பல்கலைக்கழகத்தில் உணர்வோடு எழும் மாவீரர் நாள். வீரம் வீழ்ந்து போகாது.