• :
  • :
களத்தில்

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள்– கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள்– கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள்– கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் உணர்வு பூர்வமாக இடம்பெற்ற மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நினைவேந்தல்