• :
  • :
களத்தில்

2018ல் நாம் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டிய அரசியல் எது?

2018ல் நாம் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டிய அரசியல் எது?

2018ல் நாம் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டிய அரசியல் எது?
- திருமுருகன் காந்தி, மே பதினேழு இயக்கம்