• :
  • :
களத்தில்

உலகிலேயே காட்டை அழித்து பசுமை வழிச் சாலை அமைக்கும் விநோதம் எங்கேயாவது நடக்குமா?

 உலகிலேயே காட்டை அழித்து பசுமை வழிச் சாலை அமைக்கும் விநோதம் எங்கேயாவது நடக்குமா?

 உலகிலேயே காட்டை அழித்து பசுமை வழிச் சாலை அமைக்கும் விநோதம் எங்கேயாவது நடக்குமா? முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவமான இந்தியாவில்தான்