• :
  • :
களத்தில்

சாகர்மாலா திட்டம் : கிழக்குக் கடற்கரையை, அழிக்க வரும் திட்டம். : இது பற்றி பேராசிரியர் த.செயராமன்

சாகர்மாலா திட்டம் : கிழக்குக் கடற்கரையை, அழிக்க வரும் திட்டம். : இது பற்றி பேராசிரியர் த.செயராமன்

சாகர்மாலா திட்டம்  -  கிழக்குக் கடற்கரையை, அழிக்க வரும் திட்டம். இயற்கை வளங்களைச்கி சூறையாடி  கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் கடத்திச் செல்லச் செய்யப்படும் விரிவான ஏற்பாடுகள். இது பற்றி பேராசிரியர் த.செயராமன் அளிக்கும் விளக்கம்.